Методология за провеждане на Годишните награди в туризма

Министерство на туризма на Република България

I. Резюме на методологията за провеждане на конкурса

Министерството на туризма (МТ) обявява провеждането на годишни награди за различните участници в туристическата индустрия.

Целта на конкурса е да насърчи развитието на българския туризъм, чрез:

 • Популяризиране на туристиче ските обекти и дестинации;
 • Повишаване на конкуренцията в туризма и качеството на туристическата услуга;
 • Подпомагане на преодоляването на сезонността в туризма, чрез стимулиране на специализирани, устойчиви видове туризъм;
 • Стимулиране на въвеждането на иновативни практики в индустрията, с цел постигане на по-висока ефективност и ефикасност в предлагането на туристическите услуги;
 • Стимулиране на всички заинтересовани страни към активно участие в предоставянето и подобряването на туристическите услуги.

За целите на събитието са обособени 16 категории, в които участниците ще се номинират, критерии за оценка във всяка от съответните категории както и набор от количествени и качествени показатели и измерители, по които ще се изготви оценката. Всеки от елементите на оценката е съобразен с:

 • Мисията и визията на МТ за развитие на туризма;
 • Заложените стратегически цели и приоритети за развитие на бранша;
 • Спецификите на туристическия пазар в България;
 • Глобалните и регионалните тенденции в туристическия сектор;
 • Принципите и ценностите, заложени в Световния кодекс на етиката в туризма.

Конкурсът ще протече през следните фази:

 • Обявяване и комуникация;
 • Подаване на кандидатури;
 • Подбор на кандидати;
 • Оценка, номиниране и гласуване;
 • Обявяване на победители.

Конкурсът ще се проведе в четири групи категории, като за всяка група е предвиден различен процес и методика на оценка.

1.Професионални категории:

 • Туристическа атракция/обект;
 • Туристическо събитие;
 • Духът на България;
 • Специализиран туризъм;
 • Туристическа дестинация;
 • Иновации (иновативно туристическо преживяване, услуга, продукт).

2.Художествени категории:

 • Журналистически материал на тема туризъм в България за 2017 г. в печатна медия;
 • Журналистически материал на тема туризъм в България за 2017 г. в радио;
 • Журналистически матери